Privacy

Privacy en cookies

RT Praktijk KwaRTet doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. RT Praktijk KwaRTet heeft binnen de kaders van de privacywetgeving beleid ontwikkeld voor de bescherming van persoonsgegevens. Hoe RT Praktijk KwaRTet omgaat met uw persoonsgegevens is vastgelegd in het document ‘Privacy binnen RT Praktijk KwaRTet’.

Uw persoonsgegevens worden door RT Praktijk KwaRTet alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. In geen enkel geval stelt RT Praktijk KwaRTet gegevens aan derden beschikbaar, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Wij geven alleen persoonsgegevens door aan partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

De persoonsgegevens die u via het contactformulier op de website aan ons toestuurt worden niet langer bewaard dan nodig is om tot volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag of verzoek te komen.

Uw rechten

Als RT Praktijk KwaRTet uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht daarover geïnformeerd te worden. Daarnaast heeft u recht op inzage, rectificatie en het aantekenen van bezwaar. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Beveiliging

RT Praktijk KwaRTet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Cookies

Het bijhouden van algemene bezoekgegevens voor statistische analyses van bezoek en klikgedrag en het optimaliseren van de werking van de website https://www.rtkwartet.nl. RT Praktijk KwaRTet maakt gebruik van Google Analytics. Lees het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics voor meer informatie.

Informatie en klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u contact met RT Praktijk KwaRTet opnemen via het e-mailadres: info@rtkwartet.nl. Komen wij er in het geval van een klacht samen met u niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Privacyverklaring juni 2021

 1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van RT Praktijk KwaRTet. Hierin staat onder meer uitgelegd waarom RT Praktijk KwaRTet persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als RT Praktijk KwaRTet uw persoonsgegevens verwerkt.

 • Wie is RT Praktijk KwaRTet?

RT Praktijk KwaRTet is een praktijk voor Remedial Teaching en is gevestigd aan de Piet Romboutlaan 41, 6711XD te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 82383839.

 • Wettelijk kader

Deze privacyverklaring is door RT Praktijk KwaRTet ontwikkeld op basis van Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort: AVG). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 • Beginselen verwerking

RT Praktijk KwaRTet volgt de beginselen voor verwerking van persoonsgegevens, zoals deze in de wet zijn gesteld. Dit zijn:

 1. “Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de wettelijke eisen. RT Praktijk KwaRTet gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om en zal betrokkenen daarover adequaat informeren op het moment dat persoonsgegevens van betrokkenen worden verwerkt.

 • “Doelbinding”

Persoonsgegevens worden door RT Praktijk KwaRTet uitsluitend verwerkt als dat volgens de wet is toegestaan (grondslag). Naast een wettelijke eis tot verwerking of de noodzaak in verband met het nakomen van een overeenkomst met u, geldt ook uw toestemming als wettelijke grondslag.

 • “Minimale gegevensverwerking”

RT Praktijk KwaRTet verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of nakoming van de overeenkomst die met haar klanten is gesloten.

 • “Juistheid”

RT Praktijk KwaRTet zorgt ervoor dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en controleert periodiek of de persoonsgegevens nog correct en actueel zijn. Als gegevens niet meer nodig zijn worden ze gecontroleerd verwijderd.

 • De gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig (“opslagbeperking”)
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan worden deze vernietigd of gewist.
 • “Integriteit en vertrouwelijkheid”

Persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 

 • Welke persoonsgegevens verwerkt RT Praktijk KwaRTet?

RT Praktijk KwaRTet gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. RT Praktijk KwaRTet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan RT Praktijk KwaRTet verstrekt. 

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die RT Praktijk KwaRTet verwerkt:

 • Voor- en achternaam van het kind en in geval van een minderjarige cliënt, de voor- en achternaam van (beide) ouders of gezaghebbers;
 • Geboortedatum van het kind;
 • Adresgegevens van het kind en in geval van een minderjarige cliënt, de adresgegevens van (beide) ouders of gezaghebbers;
 • Samenstelling van het gezin;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • Gegevens over schoolprestaties waaronder informatie over een eventuele doublure, leerproblemen (duur en hulp tot nu toe), het al dan niet hebben van een PGB of zorgarrangement;
 • Verslagen van zorgverleners met de naam van de instantie, naam van de zorgverlener en de gegevens die in het verslag vermeld staan;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt;

Hieronder staat een overzicht van de Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die RT Praktijk KwaRTet verwerkt:

 • Relevante medische gegevens, zoals eventuele aandachtspunten ten aanzien van de gezondheid van het kind, medicijngebruik, de ontwikkeling van het kind, eventuele problemen in de ontwikkeling (praten, motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling), problemen met horen of zien;
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar;

RT Praktijk KwaRTet heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rtkwartet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

RT Praktijk KwaRTet verwerkt ook persoonsgegevens van contactpersonen van de school. Alvorens RT Praktijk KwaRTet contact met de school opneemt dienen de ouders van het kind hier eerst schriftelijk toestemming voor te geven. De volgende (persoonlijke) gegevens worden verwerkt:

 • Naam school;
 • Groep van het kind;
 • Naam leerkracht;
 • Contactpersoon/zorg coördinator school;
 • Telefoonnummer school;
 • E-mailadres leerkracht.
 • Waarom verwerkt RT Praktijk KwaRTet persoonsgegevens(doelen)

RT Praktijk KwaRTet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoering van remedial teaching;
 • Om informatie toe te sturen en contact op te nemen;
 • Het opstellen van verslagen zoals een onderzoeksverslag of eindverslag;
 • Het opstellen van een begeleidingsplan;
 • Contact opnemen met de school;
 • Het afhandelen van een betaling;

Deze gegevens worden verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst.

 • Delen van persoonsgegevens met derden

RT Praktijk KwaRTet verstrekt uitsluitend met uw toestemming uw persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die RT Praktijk KwaRTet verwerkt blijven bewaard tijdens het begeleidingstraject. De bewaartermijnen die gelden na afloop van het begeleidingstraject zijn afhankelijk van het doel van de verwerking en wettelijke bepalingen. Het leerling dossier wordt na afloop van het begeleidingstraject 2 jaar[1] bewaard. Gegevens uit de financiële administratie worden 7 jaar bewaard.

 • Rechten van betrokkenen

De privacywetgeving is erop gericht de betrokkene, de persoon van wie de gegevens worden verwerkt, veel controlemogelijkheden te geven. Hieronder worden deze rechten toegelicht.

 • Het recht op informatie over de verwerkingen;

Betrokkenen hebben het recht om te weten wat er met hun persoonsgegevens gebeurt en waarom. Ook moeten zij bewust worden gemaakt van de risico’s van de gegevensverwerking, de regels die ervoor gelden, de waarborgen en de manier waarop zij hun rechten met betrekking tot de verwerking van gegevens kunnen uitoefenen.

 • Het recht op inzage in zijn gegevens;

Als u denkt dat RT Praktijk KwaRTet persoonsgegevens van u verwerkt, kunt u vragen om inzage. RT Praktijk KwaRTet geeft u dan uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en alle andere informatie over de verwerking(en) waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt.

 • Het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;

Als na inzage blijkt dat de persoonsgegevens die RT Praktijk KwaRTet van u verwerkt niet (volledig) correct zijn, kunt u vragen om rectificatie. 

 • Het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;

Betrokkenen hebben het recht om RT Praktijk KwaRTet te vragen gegevens te wissen. RT Praktijk KwaRTet zal dit verzoek doorvoeren, behalve wanneer er dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn om dat te doen. RT Praktijk KwaRTet zal u informeren over het al dan niet doorvoeren van een correctie of gegevenswissing.

 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking en bezwaar

Betrokkenen hebben het recht om, vanwege een specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking en RT Praktijk KwaRTet te vragen de verwerking te beperken of te staken. Als er geen dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn, zal RT Praktijk KwaRTet dit verzoek honoreren.

 • Het recht op overdracht van zijn gegevens (dataportabiliteit);

Betrokkene heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die aan RT Praktijk KwaRTet zijn verstrekt. Betrokkene heeft ook het recht om RT Praktijk KwaRTet te vragen om de persoonsgegevens die RT Praktijk KwaRTet heeft rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

 • Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

RT Praktijk KwaRTet neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 • Het recht om gegeven toestemming in te trekken

Wanneer RT Praktijk KwaRTet gegevens voor een bepaald doel op basis van door de betrokkene gegeven toestemming verwerkt, mag betrokkenen deze toestemming ten alle tijden intrekken.

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Houd u er rekening mee dat wij uw identiteit controleren vóórdat wij u de gevraagde gegevens verstrekken.

 1. Informatie en klachten

Als u na het doornemen van deze Privacyverklaring meer wilt weten over de manier waarop RT Praktijk KwaRTet met uw persoonsgegevens omgaat of als u een opmerking of klacht heeft, kunt u contact met RT Praktijk KwaRTet opnemen via het e-mailadres: info@rtkwartet.nl. Komen wij er in het geval van een klacht samen met u niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.


[1]https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/onderwijs/leerlingdossiers#:~:text=In%20het%20lager%20en%20voortgezet,vertrek%20van%20de%20leerling%20bewaren.

Vrijblijvend kennismaken?

Neem contact op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw kind of wil je advies? Vraag dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. Tijdens dit gesprek bespreken we de situatie en geef ik aan of en op welke manier ik jouw kind zou kunnen helpen.